Algemene gebruiksvoorwaarden van AUTOMIUM.BE

Artikel 1: Doel

Deze Voorwaarden of Algemene Gebruiksvoorwaarden omkaderen wettelijk het gebruik van de diensten van de AUTOMIUM site (hierna “de site” genoemd).

Als contract tussen de onderneming AUTOMIUM en de gebruiker moet de toegang tot de site worden voorafgegaan door de aanvaarding van deze AV. Toegang tot dit platform betekent acceptatie van deze TOU.

Artikel 2: Wettelijke kennisgeving

De site AUTOMIUM.BE wordt uitgegeven door MOTOR RACING TILMAN, ingeschreven bij de ECB onder het nummer BE 0416.154.744, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Rue Cour au Bois(W-B) 6f. 1440 Eigenbrakel, België.

De host van de website automium.be is de vennootschap ONE.COM, gevestigd te Carlsgatan 3 211 20 Malmö Zweden.

Artikel 3: Toegang tot de site

De site is overal gratis toegankelijk voor elke gebruiker met internettoegang. Alle kosten die nodig zijn voor de toegang tot de diensten (computerapparatuur, internetverbinding, enz.) zijn voor rekening van de gebruiker.

De toegang tot de diensten voor de leden gebeurt door middel van een login en een paswoord.

Voor onderhoud of om andere redenen kan de toegang tot de site door de uitgever zonder kennisgeving of rechtvaardiging worden onderbroken of opgeschort.

Artikel 4: Verzamelen van gegevens

Voor het aanmaken van de gebruikersaccount is het verzamelen van gegevens bij de registratie op de site noodzakelijk en verplicht. In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, wordt het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie uitgevoerd met respect voor het privéleven.

Overeenkomstig de Franse wet op de gegevensbescherming van 6 januari 1978, artikelen 39 en 40, heeft de Gebruiker het recht op toegang, rectificatie, verwijdering en verzet van zijn persoonsgegevens. Dit recht kan worden uitgeoefend door :

Het contactformulier ;
Het formulier voor het ophalen van voertuigen
De klantenzone.

Artikel 5: Intellectuele eigendom

De merken, logo’s en inhoud van de AUTOMIUM website (grafische afbeeldingen, teksten…) worden beschermd door het Wetboek van Intellectuele Eigendom en door het auteursrecht.

Voor het reproduceren en kopiëren van de inhoud door de gebruiker is voorafgaande toestemming van de site vereist. In dit geval is elk gebruik voor commerciële of reclamedoeleinden verboden.

Artikel 6: Verantwoordelijkheid

Hoewel de op de site gepubliceerde informatie betrouwbaar wordt geacht, behoudt de site zich het recht voor de betrouwbaarheid van de bronnen niet te garanderen.

De op de AUTOMIUM website gepubliceerde informatie wordt uitsluitend ter informatie gepresenteerd en heeft geen contractuele waarde. Ondanks regelmatige updates kan de site niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele wijzigingen in de administratieve en wettelijke bepalingen die zich na de publicatie voordoen. Hetzelfde geldt voor het gebruik en de interpretatie van de op het platform verstrekte informatie.

De site wijst alle verantwoordelijkheid af voor eventuele virussen die de computerapparatuur van de gebruiker kunnen infecteren na gebruik van of toegang tot deze site.

De site kan niet verantwoordelijk worden gesteld in geval van overmacht of onvoorziene en onoverkomelijke handelingen van derden.

De site garandeert niet de totale veiligheid en vertrouwelijkheid van de gegevens. De site verbindt zich er echter toe om naar best vermogen alle daartoe vereiste methoden toe te passen.

Artikel 7: Hyperlinks

De site kan hyperlinks bevatten. Door erop te klikken verlaat de Gebruiker het platform. Het platform heeft geen controle over en kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de webpagina’s die betrekking hebben op deze links.

Artikel 8: Cookies

Bij een bezoek aan de site kan automatisch een cookie worden geïnstalleerd in de browser van de Gebruiker.

Cookies zijn kleine bestanden die tijdelijk op de harde schijf van de computer van de Gebruiker worden opgeslagen. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de toegankelijkheid en de navigatie op de site. Deze bestanden bevatten geen persoonlijke informatie en kunnen niet worden gebruikt om een persoon te identificeren.

De informatie in de cookies wordt gebruikt om de navigatie op de AUTOMIUM.BE site te verbeteren.

Door het surfen op de site accepteert de gebruiker de cookies. Zij kunnen via de instellingen van de browsersoftware worden uitgeschakeld.

Artikel 9: Publicatie door de gebruiker

De AUTOMIUM site biedt de leden de mogelijkheid om commentaren te publiceren.

In zijn publicaties dient het lid de regels van de Netiquette en de geldende rechtsregels te respecteren.

De site heeft het recht om de publicaties a priori te modereren en kan weigeren deze online te plaatsen zonder daarvoor een reden te hoeven geven.

Het lid behoudt al zijn intellectuele eigendomsrechten. Elke publicatie op de site impliceert echter de overdracht van het niet-exclusieve en vrije recht aan de uitgeverij om de publicatie te vertegenwoordigen, te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, te verdelen en te verspreiden overal en op elke drager voor de duur van het intellectuele eigendom. Dit kan rechtstreeks gebeuren of via een bevoegde derde. Dit omvat het recht om de publicatie te gebruiken op het web en op mobiele telefoonnetwerken.

De uitgever verbindt zich ertoe bij elk gebruik de naam van het lid in de nabijheid van de publicatie te vermelden.

De gebruiker is verantwoordelijk voor elke inhoud die hij/zij online zet. De gebruiker verbindt zich ertoe geen inhoud te publiceren die de belangen van derden kan schaden. Elke rechtsvordering die door een benadeelde derde tegen de site wordt ingesteld, komt ten laste van de gebruiker.

De verwijdering of wijziging door de site van de inhoud van de gebruiker kan op elk moment, om welke reden dan ook en zonder voorafgaande kennisgeving plaatsvinden.

Artikel 11: Duur van het contract

Dit contract is geldig voor onbepaalde duur. De aanvang van het gebruik van de diensten van de site markeert de toepassing van het contract ten aanzien van de Gebruiker.

Artikel 12: Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht. Indien geen minnelijke oplossing wordt gevonden voor een geschil tussen de partijen, zijn de Belgische rechtbanken bevoegd om het geschil te beslechten.

×